Výstavu tvoří šest různých oddílů představující život a dobu Jana Amose Komenského. Foto: MZM

Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět. V roce 2020 si celý kulturní svět připomíná 350. výročí úmrtí moravského rodáka, učence, pedagoga a teologa evropského významu Jana Amose Komenského. 

Komenský je jednou z centrálních postav české a evropské kulturní paměti a zůstává i úhelným prvkem národní, konfesní i profesní kolektivní identity. K velkému jubileu připravila Kancelář prezidenta republiky a Správa pražského hradu spolu s Moravským zemským muzeem do Jízdárny Pražského hradu výstavu, která představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského jsou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Výstava v šesti oddílech představuje Komenského a jeho dobu v souvislostech. 

Zatímco v prvních oddílech Velké theatrum: Obrazy člověka a světa, Rozdělená společnost, Ve válce a míru jsou představeny historické souvislosti a reálie, námětem jsou konfrontace a intolerance, další kapitola se liší. Dílna lidskosti má záměrně představovat kontrast oproti předchozím. Dominantu expozice tvoří tiskařský lis doplněný o další autentické vybavení raně novověkých tiskařských oficín a o ukázky knihtiskařského umění a knižní kultury Komenského doby s důrazem na tiskárnu v Kralicích. Hlavním tématem bude Komenský jako pedagog a evropsky uznávaný myslitel. Část Životní pouť Jana Amose Komenského je hlavní komunikační osou, jednotlivé kapitoly výstavy budou tvořit odbočky, z nichž se divák bude opakovaně vracet k průřezovému tématu chronologického a věcného přehledu Komenského života a díla. Závěrečný oddíl výstavy Komenský v labyrintech paměti se bude zabývat měnícími se reflexemi Komenského osobnosti a díla během tří a půl staletí po jeho smrti. Samostatnou kapitolu tvoří reprezentativní výběr z portrétů Jana Amose Komenského.

od 4/12

COMENIUS (1592–1670)

Jízdárna Pražského hradu

Moravské zemské muzeum

 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne